شهروندی در اسپانیا

The Plaza de Cibeles is a square with a neo-classical complex of marble sculptures with fountains that has become an iconic symbol for the city of Madrid.

 

اجازه اقامت دائم به اشخاص خارجی که بتوانند حداقل یکی از موارد زیر را به اثبات برسانند اعطاء خواهدشد :

– ذینفع از یک صندوق بازنشستگی که در نظام تامین اجتماعی اسپانیایی لحاظ گردد .

– ذینفع از شخصی به دلیل ناتوانی مطلق دائم که در نظام تامین اجتماعی اسپانیایی لحاظ شده ، به قدر کافی قادر به تامین خود و همچنین خانواده همراه او باشد .

– متولد اسپانیا و زمان ابراز داشتن شرایط اقامت قانونی و پیوسته حداقل در طول مدت ۳ سال متوالی و بلافاصله قبل از درخواست ، به سن قانونی رسیده باشد .

-شخص اسپانیایی الاصل و اگر پس از آن ملیت اسپانایی اش را از دست داده باشد .

-پس از رسیدن به سن قانونی در طول مدت ۵ سال بلافاصله قبل از درخواست اقامت دائم تحت سرپرستی اولیاء اسپانیایی باشد .

– افراد بی خانمان ( بدون داشتن ملیت تابعه یک کشور در دنیا ) و افراد پناهنده که به همین ترتیب شناخته شوند .

-اشخاص خارجی که به طریقی مشخص و ممتاز به پیشرفت اقتصادی ، علمی با فرهنگی کشور اسپانیا یا مناطق برون مرزی اش کمک کرده باشند .

درخواست اقامت باید حاوی مدارکی باشد که درخواست بر اساس آنها قرار می گیرد . رویه درخواست قانونی ظرف مدت ۳ ماه از زمان ارائه درخواست پاسخ داده خواهد شد . زمانیکه پاسخ ابلاغ می شود ، شخص خارجی یکماه فرصت دارد تا برای گرفتن کارت شناسایی افراد خارجی ( Tarjeta de identidad de Extranjero ) تقاضا کند .

دارندگان این اجازه اقامت دائم باید هر ۵ سال یکبار ، ۶۰ روز زودتر ( تعطیلات شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات بانکها محاسبه می شوند ) از تاریخ انقضای چنین اجازه ای و پرداخت مالیاتهای چنین اجازه ای برای پرداخت آن اقدام کنند .